یادداشت داور اولین جشنواره ملی عکس معدن: محمدرضا بهرامن

اولین جشنواره ملی عکس معدن با هدف به تصویر کشیدن و استفاده از حافظه و دانش تصویری عکاسان برای به تصویر کشیدن محیط طبیعی و فرآیندهای استخراج معدنی و معرفی